بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری دختر و پسر

در این پژوهش بزهکاری نوجوانان به عنوان بخشی از انحرافات رفتاری در جامعه مورد توجه قرار می گیرد و هدف این تلاش نیز آن است که بزهکاری نوجوانان در چهارچوب نظریات جامعه شناختی انحراف به تحلیل کشیده شود . موانست ذهن باهدایت نظری مشاهده امر واقع بزه قاعدتاً زمینه را برای استنتاج بااستنباط فرضیات متنوع از دل نظریات انحراف فراهم می آورد .

یک نگاه اگر در گام بعدی مدعیات استنتاجی استنباطی بزهکاری از نظریات انحراف رفتاری از بستره تجربه درگذرند و در برابر ابطال پذیری مقاومت کنند؛ در این صورت مشارکت علمی د رغنای تبیین پدیده بزهکاری نوجوانان رخ می نماید .
انحراف صفت منسوب به برخی رفتارها یا اشخاص نظیر بزهکاری ، همجنس بازی یا بیماری روانی است . این موضع در آراء معتقدم آسیب شناسی اجتماعی اتخاذ شد و تا روزگار ما در قالب برخی پژوهش های بالینی و جرم شناسی دوام آورد . مع هذا جامعه شناسان انحراف را نه جونان صفتی رفتاری یا نوعی شخصیت که به منزله ویژگی برخی وضعیت های اجتماعی یا کارکردهای ساختی نظام اجتماعی در نظر می گیرند . اینان علیرغم عدم توافق راجع به تعریف انحراف اما لااقل دو ویژگی تخطی از هنجارها، طیف وسیعی دارد .
چندان که در سطح کلان جامعه با اتلاف و قصور و بی نظمی و لاابالی گری تداعی می شود ودر سطح میانه جامعه به نظامیگری و ناامنی و بی تخصصی و نا آگاهی تعبیر می گردد و در سطح خرد جامعه سر از بیماری و بزه و جرم و گناه در می آورد . به علاوه متون متنوع اجتماعی از بنیت این هنجارها خبر می دهند . به وجهی که مثلاً انتظارات هنجاری بنا به طبقات اجتماعی یا حضور افراد در وضعیت های مختلف زیست جمعی به این بنیت دامن می زنند . با این حال اگر متوسط وجدان جمعی علیرغم همه این بنیت ها به شرم آوری امور مزبور حکم دهد . در این صورت دیگر نمی توان از الصاف بر چسپ منفی به رفتارهای منفوری چون پیمان شکنی وبی عدالتی و وحشت آفرینی جلوگیری نمود . به این ترتیب انحراف علاوه بر اتکا به سطوح کلان و میانه و خرد نظام اجتماعی اما در نقطه التقای عینیت قانون شکنی و ذهنیت تعبیر تخطی از هنجارها صورت می بندد. در واقع هم وضعیت بی هنجاری ادوار متحول و در حال گذرا به بی نظمی ساخت جان می بخشد و ریشه های خود را تا دل ناهمنوایی با نظم یا بروز بی سازمانی یا تکوین خرده فرهنگ ها می گستراند و هم کار کرد حداقلی انحراف تا حد هنجاری شدن نوآوری همنوا یا تخریب آسیب شناسی پیش می رود و اتحاد آن درجامعه را در قبال تهدیدی خارجی تضمین می کند بر این مبنا است که حتی انحراف را می توان از فرهنگ آموخت یا آن را ناشی از ستیزه های ارزشی و تعارضات اجتماعی قلمداد نمود .
بزهکاری نوعی انحراف رفتاری در متون اجتماعی است که با نفی تعلقات رسمی گروهی همراه می نماید و به لحاظ تنوع مصادیق از سرقت و بی تفاوتی نسبت به وظایف وتکالیف گرفته تا همنشینی با دوستان ناباب و بدرفتاری و اخلاق گزیری به کمتر به تعریف ثابت قانونی می دهد ، اگر بزهکاری در دوره سنی مشخص مثلاً ۱۳ تا ۲۰ سالگی بر تخطی از هنجارها و ارزش های جمعی با جرایم سازمان یافته تعلق گیرد ؛ در این صورت می توان از بزهکاری نوجوانان سخن به میان آورد . برای سیاق رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان بزهکار عمدتاً در میان پسران شهری و خصوصاً پسران شهری برخاسته از طبقات پایین به ظهور می رسد که علاوه بر عضویت در دسته جات انحرافی ، تاریخچه این از درگیری با نمایندگارهای اقتدار و دریافت بر چسپ های قانون شکنی را نیز یدک می کشند.
عنوان
پیشگفتار وانگیزه تحقیق
فهرست جداول
فهرست نمودار
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
۱-۱-۲: بیان مساله
۲-۱-۲: اهمیت و ضرورت مساله تحقیق
۳-۱-۲-: هدفهای تحقیق
۴-۱-۲: چهارچوب نظری تحقیق
۱-۴-۱-۲: رویکرد جامعه شناختی
۲-۴-۱-۲: رویکرد جرم شناسی
۳-۴-۱-۲:رویکرد شکل ظاهری
۴-۴-۱-۲: رویکرد روانشناختی
۵-۴-۱-۲: رویکرد ساختار زیستی
۶-۴-۱-۲: نظریه های زیست شناختی و روان شناختی جرم و کجروی
۷-۴-۱-۲: جرم وشخصیت روان رنجور : دیدگاه روان شناختی
۸-۴-۱-۲: جامعه و جرم نظریه های جامعه شناختی
۹-۴-۱-۲: نظریه بر چسب زنی
۱۰-۴-۱-۲:نظریه متفکران اجتماعی در ایران
۱۱-۴-۱-۲:نظریه دانشمندان اجتماعی مغرب زمین
۱۲-۴-۱-۲: نظریه مرتون درباره کژ رفتاری ساخت اجتماعی و بی هنجاری
۱۳-۴-۱-۲: نظریه ارتباطات نسبی به عنوان عامل کژ رفتاری
۱۴-۴-۱-۲: انتخاب عقلانی و تغییرهای موقعیتی جرم
۱۵-۴-۱-۲:نتیجه گیریهای نظری
۱۶-۴-۱-۲: تعریف بزهکاری در رفتار نابهنجار
۱۷-۴-۱-۲:اشکال بزهکاری (رفتار نابهنجار)
۱-۱۷-۴-۱-۲:قتل عمد
۲-۱۷-۴-۱-۲:تجاوز
۳-۱۷-۴-۱-۲:غارتگری
۴-۱۷-۴-۱-۲:نزاع
عنوان
۵-۱۷-۴-۱-۲:تجاوز بر حریم
۶-۱۷-۴-۱-۲:دزدی
۷-۱۷-۴-۱-۲:آتش افروزی
۸-۱۷-۴-۱-۲:کلاهبرداری
۹-۱۷-۴-۱-۲:وحشی گری
۱۰-۱۷-۴-۱-۲:فحشا
۱۱-۱۷-۴-۱-۲:دزدی وسایل نقلیه
۱۸-۴-۱-۲: علل اجتماعی بزهکاری
۱-۱۸-۴-۱-۲:محیط خانواده
۲-۱۸-۴-۱-۲:دیدگاه روان پزشکان
۳-۱۸-۴-۱-۲:نظریه راک (۱۹۹۷)
۴-۱۸-۴-۱-۲:فقر عامل بزهکاری است
۱۹-۴-۱-۲: دیدگاه افلاطون
۱-۱۹-۴-۱-۲:دیدگاه دکتر جی – ال برن در زمینه فقر اقتصادی
۲-۱۹-۴-۱-۲:اعتیاد عامل بزهکاری
۳-۱۹-۴-۱-۲:نظریه سیمون آبرون
۴-۱۹-۴-۱-۲:نارکو وشیفر (۱۹۸۲)
۵-۱۹-۴-۱-۲: بزهکاری
۶-۱۹-۴-۱-۲:قوانین ، جرایم و مجازات
۷-۱۹-۴-۱-۲:جرایم در دوران پیش از صنعتی شدن
۸-۱۹-۴-۱-۲:دگرگونی در شیوه های مجازات
۹-۱۹-۴-۱-۲:زندانها و آسایشگاهها
۱۰-۱۹-۴-۱-۲:جرم و آمار جنایی
۱۱-۱۹-۴-۱-۲: آدمکشی و جرایم خشن دیگر
۱۲-۱۹-۴-۱-۲:زندان و جنایت
۱۳-۱۹-۴-۱-۲:مجازات و مرگ
۱۴-۱۹-۴-۱-۲:جنسیت و جرم
۱۵-۱۹-۴-۱-۲: میزان جرایم مرد و زن
۱۶-۱۹-۴-۱-۲:دختران در باندهای تبهکار
۱۷-۱۹-۴-۱-۲:خشونت د رزندان زنان
۱۸-۱۹-۴-۱-۲:جرایم دولتمندان و قدرتمندان
۱۹-۱۹-۴-۱-۲:جرایم یقه سفیدان
عنوان
۲۰-۱۹-۴-۱-۲:آیا میتوان گفت که مقامات حکومتی مرتکب جرم می شوند
۲۱-۱۹-۴-۱-۲:جرایم بدون قربانی
۲۲-۱۹-۴-۱-۲:مفهوم بیماری روانی
۲۳-۱۹-۴-۱-۲:کجروی و نظم اجتماعی
۵-۱-۲:بیان فرضیه های تحقیق
۶-۱-۲: تعریف عملیاتی متغیرها و مفاهیم
۱-۱۶-۲: جدول متغیرها
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۲: ادبیات تحقیق
۱-۲-۲: تحقیقات انجام شده خارجی
۲-۲-۲:تحقیقات داخلی
۳-۲-۲:دفتر سرشماری ایالات متحده آمریکا
۴-۲-۲:سابقه تاریخی برخورد با بزهکاری نوجوانان
۵-۲-۲: تاریخچه برخورد جهانی با بزهکاری نوجوانان
۶-۲-۲:تاریخچه برخورد ملی با بزهکاری نوجوانان
۷-۲-۲:مصادیق بزهکاری نوجوانان
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۲: روش پژوهش
۱-۳-۲: جامعه آماری
۲-۳-۲:محاسبه حجم نمونه
۳-۳-۲:چگونگی روش نمونه گیری
۴-۳-۲:ابزار تحقیق
۵-۳-۲:روش جمع آوری اطلاعات آماری
۶-۳-۲:روایی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۲: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-۲:استخراج داده ها و ارائه جداول
۲-۴-۲:چگونگی ارتباط بین متغیرها
فصل پنجم : نتیجه گیری
۵-۲: نتیجه گیری
۱-۵-۲:نتیجه گیری بر اساس جداول توصیفی
۲-۵-۲:نتیجه گیری بر اساس جداول تحلیلی (استنباطی)
عنوان
۱-۲-۵-۲:فرضیه اول : رابطه بین سن و بزهکاری
۲-۲-۵-۲:فرضیه دوم : رابطه بین دوستان ناباب و بزهکاری
۳-۲-۵-۲:فرضیه سوم : رابطه بین وسایل ارتباط جمعی و بزهکاری
۴-۲-۵-۲:فرضیه چهارم : رابطه بین طبقه اجتماعی و بزهکاری
۵-۲-۵-۲:فرضیه پنجم : رابطه بین عدم استفاده صحیح از اوقات فراغت و بزهکاری
۶-۲-۵-۲:فرضیه ششم : رابطه بین نبود امکانات تفریحی و بزهکاری
۷-۲-۵-۲:فرضیه هفتم : رابطه بین فقر و بزهکاری
۸-۲-۵-۲:فرضیه هشتم : رابطه بین وضعیت مالی خوب و بزهکاری
۹-۲-۵-۲:فرضیه نهم : رابطه بین فقدان نظارت اجتماعی و بزهکاری
۱۰-۲-۵-۲:فرضی دهم : رابطه بین مهاجرت و بزهکاری
۳-۵-۲: محدودیت ها
۴-۵-۲:پیشنهادات
فصل ششم ضمائم و پیوست ها
منابع
پرسشنامه
فرمهای spss

*************اطلاعات فایل*************

قیمت:۴۹۰۰۰ تومان

تعداد صفحه :۱۴۸

فرمت :ورد

فونت نازنین سایز ۱۴

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از خرید آماده دانلود می باشد و یک نسخه از آن هم به ایمیل شما ارسال میشود

*************اطلاعات فایل*************

subscribe-sms

تماس با ما