خواص Border و Margin و Padding در css

در این بخش از آموزش css  ، خاصیت Border , خاصیت Margin و خاصیت Padding را توضیح می دهیم.

border-margin-padding

خاصیت Border

border:از خاصیت border در طراحی سایت به حاشیه متن ها و یا رنگ ها استفاده می شودبهتر است در این خاصیت width و height را هم تعیین کرد.

خاصیت Margin

margin:فضای خالی در خارج از محیط Box و مرز Border ، که میتوان اندازه آن را برای ضلع های مختلف ( Top , Right , Bottom ,Left ) به صورت کلی و یا جزء به جزء تعیین نمود . این فضا دارای رنگ پس زمینه نیست وبه صورت یک فضا با پس زمینه شفاف یا Transparent در فضای اطراف Box قرار میگیرد .

خاصیت Padding

padding:فضای خالی مابین محتوا و مرز ( Border ) داخلی Box ، که میتوان اندازه آن را برای ضلع های مختلف ( Top , Right , Bottom ,Left ) به صورت کلی و یا جزء به جزء تعیین نمود . رنگ پس زمینه این فضا از رنگ پس زمینه Box پیروی میکند .
به طور کل Margin حاشیه ی بیرونی و Padding حاشیه ی داخلی را تنظیم می کند.

مثال زیر کاربرد خاصیت Border , خاصیت Margin و خاصیت Padding را بخش آموزش css نشان می دهد.

width:250px;
padding:10px;
border:5px solid gray;
margin:10px;

subscribe-sms

تماس با ما