عوامل تاثیر گذار در کار تیمی

مقدمه :

مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند و همین مسئله که آنها با این فرض، کار تیمی انجام می دهند مشکل ساز است چرا که آنها در اصل کار گروهی انجام می دهند. به طور معمول هر کس تجربه ی حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و مواجهه با یک گروه جدیدی از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است. اما آنها صرفا مثال هایی از گروههای کاری اند. بدین ترتیب ما بین یک تیم واقعی و آنچه که آن را “صرف یک گروه از افراد با هدفی مشخص” می دانند تفاوت قائل می شویم.

150,000 ریال – خرید

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده ی یکدیگر بوده و دارای مقاصد، اهداف، و رویکردی مشترک اند که بر مبنای آنها به هم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیه می کنند. بنابراین اعضای تیم به یکدیگر وابسته اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی می شود. در واقع کار آنها اثر متقابل بر یکدیگر می گذارد. اما به عکس، گروههای کاری، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار می کنند و از راهنمای یک نفر بهره می برند. کار شخصی درآنها بیشتر نمود دارد، مانند کار حرفه ای وکلا. در گروه اعضا در ابتدا برای تبادل اطلاعات، مشارکت می کنند و با سعی فراوان از دیدگاههای خود برای تصمیم گیری در جهت کمک به هم گروهی ها ر راستای فعالیتشان بهره می گیرند.

بنابراین،سازمان باید:

اطلاعات حساس را با تامین کنندگان، شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارند

تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کنند

با حداقل ذخیره موجودی و تولید مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشند

توانایی انسجام افراد، فرایندها، و دانش ها و مهارت ها را داشته باشند که این کار بدون توجه به مکان سازمانی در داخل شرکت و یا در داخل شرکتهای تامین کننده، شرکا و مشتریان انجام خواهد گرفت.

مطابق با نظر گلدمن و همکارانش در محیط رقابتی چابک، مهارت کارکنان، دانش و تجربه، متغیر اصلی در میان شرکتها می باشند. بنابراین آموزش مداوم نیروی کار و پرورش آنان جز جدائی ناپذیر سازمانهای چابک تولیدی(عملیاتی) و نشانه سرمایه گذاری برای موفقیت در آینده است.

همچنین اهمیت چابکی و کار تیمی در فرایندهای سازمانهای خدماتی موجب گردید که جامعه مورد مطالعه بانکهای دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود که البته قرار گرفتن ساختار اجرائی سازمانها در آستانه تبدیل سازمانهای انحصاری به شرکتهای رقیب و بتبع اهمیت بیشتر به مشتری مداری، عدم انعطاف در مقابل تغییرات، فقدان مدیریت علمی و بر مبنای تئوریک، سیستم حاکم سنتی و مبتنی بر ضوابط  دست و پا گیر یکی از دلایل قابل ذکر در انتخاب عنوان این پژوهش می باشد. که در این پژوهش سعی گردید با در نظر گرفتن عوامل و شاخصهای موثر بر هر کدام از آنها رابطه بین آنها بررسی گردد. بنابراین با توجه به مطالب فوق:

–            آیا بین کار تیمی و چابکی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

–            آیا بین کار تیمی و پاسخگوئی به مشتری رابطه معنی داری وجود دارد؟

–            آیا بین کار تیمی و آمادگی رویارویی با تغییرات رابطه معنی داری وجود دارد؟

–            آیا بین کار تیمی و ارزش قائل شدن برای مهارتها و دانش انسانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

–            آیا بین کار تیمی و تشکیل دادن مشارکت مجازی رابطه معنی داری وجود دارد؟


فهرست

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۲- بیان مسئله:

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق..

۱-۴- اهداف موضوع:

۱-۴-۱- اهداف کلی:

۱-۴-۲- اهداف جزئی:


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه.

۲-۲- پیشینه تحقیق..

۲-۲-۱- تحقیقات خارجی:

۲-۲-۲- تحقیقات داخلی:

۲-۳- مفاهیم نظری تحقیق..

۲-۳-۱- رهیافت تضادگرا در زمینه تعارض و شکاف نسل ها:

۲-۳-۲- رویکرد تضاد ارزش ها:

۲-۳-۳- شکاف نسل ها / تهدید خانواده امروز

۲-۳-۴- فرایند اجتماعی کردن و کارکرد رسانه ها در انتقال هنجارها و ارزش ها

۲-۳-۵- رسانه ها، تغییر ارزش های سنتی و شکاف نسلی..

۲-۳-۶- عوامل مؤثر در انقطاع نسل:

۲-۳-۷- راهکارهای کاهش گسست نسلی:

۲-۳-۸- تعریف نسل:

۲-۳-۹- تعریف شکاف و گسست نسلی:

۲-۳-۱۰- مدل مفهومی تحقیق:

۲-۳-۱۱- فرضیه های تحقیق:


فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه:

۳-۲- روش تحقیق


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- آمار توصیفی..

۴-۲- آمار استنباطی..


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


۵-۱- نتیجه گیری :

۵-۲- پیشنهادات:

محدودیت های تحقیق:

پرسشنامه.

منابع و مآخذ.


————————————————————————–

عداد صفحه ۶۵ صفحه

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

فرمت ورد اماده چاپ و ویرایش

150,000 ریال – خرید

————————————————————————–


 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

subscribe-sms

تماس با ما