مدیریت سرمایه انسانی

از جمله مهمترین وظایف مدیریت سرمایه انسانی که در راستای سیاست های دستیابی به بهره وری سازمانی باید مورد نظر قرار گیرد بازنگری ، پویایی و رفع کاستی های موجود در قوانین و مقررات ، مصوبات و طرح های مورد عمل می باشد .طرح هایی در اجرا موفق خواهند بود که بطور دائم با توجه به نیازهای جامعه و تغییرات و اصلاحات نظام اداری مورد بازنگری قرار گرفته ، اصلاح و در نهایت کارآمد گردند .

بر همین اساس از ویژگی های طرح طبقه بندی مشاغل پویایی آن می باشد و همواره این اقدام با توجه به شرایط برنامه ها و تحول در نظام اداری باید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد . در ابتدای تدوین طرح های طبقه بندی مشاغل (از سال ۱۳۵۲ تا کنون ) به لحاظ کمبود نیروهای متخصص در سطح لیسانس و بالاتر ، شرایط احراز طرح ها به نحوی در نظر گرفته شده است که با وضعیت نیروی انسانی دستگاه های دولتی سازگاری و انطباق داشته باشد .

فصل اول –  ضوابط اجرایی رسته آموزشی و فرهنگی

فصل دوم – فهرست تخصیص

فصل سوم – شرح رشته های شغلی

 الف – رسته فرعی امور تربیت بدنی

 رشته شغلی مدیر امور تربیت بدنی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی مسؤول امور تربیت بدنی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی مربی ورزش شامل ۱۱طبقه

رشته شغلی کارشناس امور ورزشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور ورزشی شامل ۶ طبقه

 ب – رسته فرعی امور تخصصی ، آموزشی و پژوهشی

 رشته شغلی کارشناس امور آموزشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور آموزشی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی کارشناس امور پژوهشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور پژوهشی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی کارشناس تهیه و تألیف کتابهای درسی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کارشناس انتشارات آموزشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان سنجش و ارزشیابی تحصیلی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی مربی امور آموزشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی مدرس امور آموزشی و فرهنگی شامل ۸ طبقه

 پ – رسته فرعی امور تربیتی

 رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان برنامه ریزی امور تربیتی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی کارشناس امور فوق برنامه شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور فوق برنامه شامل ۶ طبقه

رشته شغلی کودکیار  شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی مشاور تحصیلی شامل ۹ طبقه

ت – رسته فرعی امور خدمات آموزشی

 رشته شغلی مدیر امور آموزشی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی مسؤول امور آموزشی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی مدیر امور آموزش عالی  شامل ۵ طبقه

رشته شغلی کارشناس خدمات آموزشی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان خدمات آموزشی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی ناظر و راهنمای امور آموزشی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی کارشناس امور آموزش عالی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی کارشناس امور دانشجویان شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور دانشجویان شامل ۶ طبقه

رشته شغلی مصحح شامل ۶ طبقه

 ث – رسته فرعی امور فرهنگی

 رشته شغلی مدیر امور فرهنگی شامل ۸ طبقه

رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور فرهنگی شامل ۶ طبقه

رشته شغلی بررس کتاب شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کتابدار شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی باستانشناس شامل ۹ طبقه

رشته شغلی موزه دار شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی مدیر میراث فرهنگی و گردشگری شامل ۷ طبقه  ۱۲۹

 ج – رسته فرعی امور هنری

 رشته شغلی کارشناس امور هنری شامل ۹ طبقه

رشته شغلی کاردان امور هنری شامل ۶ طبقه

رشته شغلی مربی امور هنری شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی خطاط شامل ۶ طبقه

رشته شغلی متصدی مرمت اسناد شامل ۶ طبقه

رشته شغلی کارشناس سمعی و بصری شامل ۹ طبقه

رشته رشته شغلی کاردان سمعی و بصری شامل ۶ طبقه

شغلی تاکسیدرمیست شامل ۱۰ طبقه

رشته شغلی دیوراماساز شامل ۱۰ طبقه

************

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لینک
دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.
 

تعداد صفحه: ۱۴۰

فرمت doc

قیمت (تومان):۱۴۰۰۰

سایت پرووژه

 مدیریت سرمایه انسانی

140,000 ریال – خرید

توجه: بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل فرستاده می شود. با تشکر مدیریت سایت

subscribe-sms

تماس با ما